сряда, 18 май 2011 г.

За нощен труд се плаща допълнително

ВЪПРОС: Работим на смени по 12 часа при подневно отчитане на работното време. Трябва ли да ни плащат допълнително за нощен труд?Д. Венева, гр. Т.

ОТГОВОР: Работодателят е длъжен да плаща за положен нощен труд. При подневно отчитане на работното време трудовото възнаграждение се изчислява според Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.
Нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч до 06,00 ч, а за непълнолетни работници (служители) - от 20,00 ч до 06,00 ч.
Когато характерът на производствения процес налага, работата в предприятието се организира на две или повече смени. Работната смяна е смесена, когато включва дневен и нощен труд. Смесена работна смяна с 4 и повече часа нощен труд се смята за нощна и има продължителност на нощна смяна. А с по-малко от 4 часа нощен труд се смята за дневна и има продължителност на дневна смяна. Редуването на смените се определя в правилника за вътрешния трудов ред.
Положеният нощен труд се заплаща с увеличение, уговорено от страните по трудовото правоотношение, но не по-малко от размерите, определени от МС. За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч и 06,00 ч на работниците (служителите) се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв.
При подневно отчитане на работното време и при работа на смени, чиято нощна продължителност на работното време е по-малка от тази на дневното, трудовото възнаграждение (заработено по трудови норми) се увеличава с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време.
Работодателят е длъжен да осигурява топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд.

Справка: чл. 140, 141 и 261 от Кодекса на труда и чл. 8 и 9 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
в-к „Труд”

Няма коментари:

Публикуване на коментар