петък, 29 юли 2011 г.

Потребителска кооперация „Взаимопомощ” (правила)

Чл. 1  Цел: Потребителската кооперация (ПК) се създава с цел – колективно събиране на финансови средства за закупуване основни продукти на едро. Това на свой ред ще намали стойността на закупените стоки, което ще облекчи бюджетите на членовете на ПК.
Чл. 2 Членове: В касата могат да членуват пълнолетни физически лица. Всеки член има право да дава предложения за покупка на продукти.
(1) Избор: Приемането на членове в ПК става с решение на Общото събрание с обикновено мнозинство от членовете на ПК.
(2) Изключване: Изключването на член на ПК може да стане по негово желание, с молба до Общото събрание или с решение на  Общото събрание с мнозинство от  2/3 от гласовете на всички членове в случай на:
- системно невнасяне на средства;
- нарушения на дисциплината, уронване авторитета на ПК;
- злоупотреба с финансови средства или с продукти, принадлежащи на ПК.
На напусналите/изключените парите от направените от тях вноски не се възстановяват.
Чл. 3 Вноски: 10 лева на месец
Чл. 4 Органи: Органите на ПК са Общо събрание и секретар-касиер.
Чл. 5 Общо събрание:
(1) Общото събрание се състои от членовете на ПК.
(2) Общото събрание се свиква веднъж месечно.
(3) Общото събрание взима решения за приемане, изключване на членове и промени в Правилника, набирането на средства, закупуването и разпределянето на продукти.
(4) Общото събрание на ПК определя минимална или фиксирана вноска за всички членове на всеки 6 месеца.
(5) Решенията на Общото събрание се взимат:
- с обикновено мнозинство 50+1 или с мнозинство от 2/3 от всички членове на ПК в зависимост от важността на решението;
- с консенсус – при промени на правилника;
Решението за закупуване на стоки се взима с обикновено мнозинство 50% + 1 от присъстващите на събранието.
Чл. 6 Секретар – касиер
(1) Задължения:
а)  Да съхранява парите в брой;
б)  Да събира и да води пълен отчет на постъпилите  и изразходваните средства;
в) Да се отчита пред членовете на ПК на всеки 6 месеца относно приходите, разходите и наличността на средствата.
Чл. 7 Разпределението на продуктите става по равно 
Чл. 8 Разпределение на средствата: От ПК не могат да се дават пари в брой на членове, освен в крайни случаи (за лечение или други нужди по преценка на общото събрание), като решението се взима с консенсус на членовете.

Няма коментари:

Публикуване на коментар